ARTeterapie

 

23.3.12-rodinna-kolaz

Arteterapie je terapie uměním.

Je určena všem, kteří chtějí tvořit, bez omezení věku, zdravotního a duševního stavu, smyslového postižení,aj.

Umožňuje člověku uvědomit si podstatu jeho psychických problémů a pomáhá mu naučit se řešit je vlastními silami.

Arteterapie nám pomáhá utvořit si vlastní obraz nejen pro sebe, ale hlavně o sobě. Učí nás v kresbě, malbě i koláži poznávat svou duši, rozlišit své problémy a lépe přijímat sebe i okolní svět.

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů. Opírá se o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby.

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Prostorový charakter obrázků může souběžně vyjádřit mnoho aspektů zkušenosti. Výtvarné umění usnadňuje tvořivost a je užitečné při práci s fantazií a nevědomím.

V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění běžných cílů. Mezi nejčastější patří navození kompenzačního procesu, aktivace, zprostředkování kontaktu, přeformování (výtvarných i duševních) stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.

Důraz může být kladen na externalizování problému klienta a jeho transformaci do nového harmonizujícího kontextu. Nejčastějším posláním arteterapie je doprovázení lidí z teritoria disharmonie, chaosu, z prostředí ohrožujícího jejich tělesné a duševní zdraví, které může být nejen v jejich okolí, ale i v nich samých, do prostoru – území – léčivého, léčícího, jež mohou najít sami v sobě prostřednictvím výtvarného umění.

Arteterapeutické techniky:

Při arteterapeutických činnostech pracujeme buď v ploše (malování, koláže, práce s papírem, kreslení.) nebo v prostoru (modelování z hlíny).

Účel výtvarných technik

  • usnadnění vyjadřování svých pocitů
  • umožňují rozpoznat některé (jinak těžko přístupné) osobnostní rysy klientů
  •  během výtvarného vyjadřování dochází k mimovolnímu slučování vědomých a nevědomých tendencí (ve zkratce se odehraje         totéž, co by bylo slovy propracováváno mnohem delší dobu)
  •  klient objevuje své tvůrčí vlohy a může si tím výrazně posílit sebevědomí
  •  spontánní tvorba obohacuje naši tvořivost, podporuje sebeuzdravování

Vznik arteterapie se datuje na 30. – 40. léta 20. století. U nás se začala používat v průběhu let padesátých, a už tehdy její metody dosahovaly velkých úspěchů.

Arteterapie je způsob léčby duše pomocí umění. Tato disciplína je aplikovatelná na klienty, kteří mají vážnější psychické potíže, ale mohu poskytnout i kursy, které navštěvují lidé za účelem odreagování a získání lepší psychické rovnováhy. V kurzech arteterapie je důraz kladen především na tvůrčí osobnost a je jedno, jestli bude terapie probíhat s pomocí výtvarných, dramatických nebo literárních metod. Mnoho klientů navštěvuje terapie například z důvodu, že je trápí noční můry, kterých se chtějí zbavit. Často malují své sny na plátna, které pak se svým terapeutem společně rozebírají.

Poskytuji individuální arteterapii buď ve formě hodinových setkávání (povídáme si nad vašimi domácími pracemi anebo varianta přímé tvorby různými technikami cca na dvě až tři hodiny času pod mým vedením). Nutno účastnit se minimálně 5 individuálních sezení, nebo ideálně 10 individuálních sezení v kuse. Ceny najdete v sekci CENÍK.

 

Získala jsem akreditace od MŠMT

(jde o kurz na tři víkendy – sebepoznávací, i teoretický s diagnostickými technikami)

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ  ARTEFILETIKY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

( učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové )

 

AKREDITOVANÝ MŠMT Č.j. : MSMT – 1929/2014-1-115

 

Odborný garant

PhDr. Bc. Mariana Štefančíková  Ph.D., Ph.D.

odb. asistent a psycholog na LF UK Hradec Králové, lektor, arteterapeut

 

 

Každý z bloků semináře a jeho témata jsou zaměřena na informace o hlavních principech artefiletiky, jejich spojitostech a využití v pedagogické praxi. Mimo teoretických východisek zahrnuje i praktické, sebezkušenostní – zážitkové techniky a v závěrečné skupinové reflexi zamyšlení nad vlastním prožitkovým procesem a jeho jednotlivými etapami.

 

 

 I.víkend

 

Vymezení pojmu artefiletika

 

Artefiletiku je možné představit jako pedagogickou, resp. umělecko-pedagogickou disciplínu využívající obdobných postupů jako arteterapie v oblasti výchovy a vzdělávání, rozvoje pozitivních rysů osobnosti a prevence psychických a sociálních patologií. Podporuje spontánní expresivitu a zaměřuje se na prožitkovou stránku tvorby. Rozvíjí citlivost a vnímavost vůči estetickým kvalitám života, tvořivost a citlivost vůči světu a vztahům. Východiskem pro teorii i praxi artefiletiky je výtvarný zážitek. Seminář v této úvodní části účastníky seznamuje se základními pojmy artefiletiky a s využitím  artefiletických postupů ve výchovně-vzdělávacím procesu s dětmi a mládeží.

                   

                   

Spojení tvorby a reflexe

 

Na rozdíl od běžné výtvarné výchovy, kde cílem je výsledné výtvarné dílo, rozšiřuje artefiletický model edukace úhel pohledu na celý tvůrčí proces – výrazovou hru – na pocity, myšlenky, nápady, které se v této souvislosti objevují. Právě z tohoto důvodu je tato artefiletická forma zážitkové pedagogiky vhodná nejen ve výtvarné výchově, ale i pro výuku občanské nauky a dalších vyučovacích  předmětů. Průřezová témata základních kurikulárních dokumentů RVP jako jsou – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova a další – lze velmi dobře zpracovat tvůrčím způsobem ve výtvarném či jiném (dramatickém, hudebním apod.) expresivním projevu. Nejde ovšem pouze o vyvolání prožitku, ten je pouze prostředkem poznávání. Proces musí být zakončen zpracováním celého průběhu výuky ve skupinovém reflektivním dialogu, vedeném pedagogem (lektorem), kde dochází k sociokognitivnímu konfliktu a v němž se rodí tzv. vzdělávací motivy.

 

 

II.víkend

 

Sociokognitivní konflikt

 

V průběhu reflektivního dialogu se porovnávají jednotlivé prekoncepty a zároveň se hledá společný koncept. Prekoncept je čistě osobní pojetí konkrétních jevů nebo skutečností. Má své zdroje ve vnitřním světě člověka, čímž je myšlena zásobárna názorů, vzpomínek, prožitků, zkušeností, skrze něž se dívá na svět, posuzuje ho a orientuje se v něm. Vzájemná odlišnost osobních přístupů by měla být prostředkem k učení se toleranci, respektu a vzájemné úctě. Sociokognitivní konflikt je tedy příležitostí k diskusi či polemice mezi různými poznávacími hledisky. Vyzdvihováním rozdílností pojetí zpracování daného tématu nepoukazujeme na kvalitativní hodnocení, nýbrž jako na možnost vzájemného obohacení a rozšíření subjektivního pojetí skutečnosti. Správné pedagogické zpracování sociokognitivního konfliktu vede k odhalení dosud třeba skrytých rozdílů nebo shod mezi účastníky, k respektování vzájemné odlišnosti, k intelektuálnímu, citovému a motivačnímu podněcování a inspiraci.

 

Práce se vzdělávacími motivy

 

Souvislost mezi osobními zážitky a obecně lidskými tématy, která se žákům za pomoci učitele odhaluje při reflexi jejich vlastní tvorby, nazýváme souhrnným pojmenováním: vzdělávací motiv. Je to výzva k dialogu a k dalšímu poznávání. Vzniká tak prostor pro pedagogické působení učitele kdy, skrze odlišné i shodné zkušenosti, vede žáky k jejich mezilidskému sdílení. To znamená, že věnuje pozornost především sdělnosti, příp. srozumitelnosti jejich výrazového projevu a podporuje ho. Jeho zájem o proces a výsledek tvorby je podřízen cíli, umožnit žákům být ve svém výrazu co nejvíce otevřený a působivý, být co nejlépe pochopen druhými a sdílet s nimi zpracování zážitků z výrazové hry. V tomto reflektivním procesu jsou nabyté zkušenosti převedeny a ukotveny v širších, kulturně-společenských souvislostech.

 

III.víkend

 

Cíle artefiletiky – poznávání světa a sebe samého

 

Východiskem pedogogického konstruktivismu je myšlenka, že jakékoliv vzdělávání a v širším smyslu také poznání je sociálním procesem, který se může uskutečnit pouze prostřednictvím komunikace mezi lidmi. Hlavními nástroji artefiletiky jsou výrazová hra a reflexe. Díky výrazové hře si žák může zkusit na vlastní kůži fiktivní situaci a v reflexi může zpětně hovořit o tom, co to pro něj znamenalo, co se dozvěděl sám o sobě i o ostatních. Výrazová hra se kromě výtvarných činností může týkat i jiných rovin expresivity, např. pohybového vyjádření, slovní expresivity, nebo muzikálních projevů, které mohou doprovázet výtvarný projev, nebo tvořit jeho součást.

Reflexe je plnohodnotnou součástí každé výchovně-vzdělávací aktivity, které je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Je důležité hovořit o zážitcích z tvorby a širších souvislostech.

 

Techniky a metody artefiletiky

 

Techniky artefiletiky jsou atraktivní svými vyjadřovacími prostředky. Pro žáky je mnohdy těžké nalézt v dané situaci správná slova. Výtvarné prostředky jim k tomu mohou být nápomocny. Navíc hmotný artefakt jim při reflexi napomáhá vyjádřit myšlenky a pocity, které zažívali během tvorby. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že v artefiletice není primární přesné znázorňování reality výtvarnými prostředky, ale že výtvarný projev je především způsobem komunikace.  Artefiletické metody vychází z aspektů, které známe také v  arteterapii : imaginace, animace, koncentrace, restrukturalizace, transformace arekonstrukce. Ke každé z těchto metod patří v rámci semináře a dílny praktické sebezkušenostní cvičení frekventantů.

 

 

 

Závěrečná reflexe a zhodnocení

 

Společné zamyšlení nad průběhem semináře a dílny, přínos pro pedagogickou činnost frekventantů, případné nedostatky, nabídka následných konzultací a poradenství v individuální i skupinové formě.

Vydání osvědčení o absolvování semináře.

 

 

Záměr        

Absolvent semináře získá základní povědomí o vybraných oblastech této formy výchovy a vzdělávání, využitelných při výuce. Metody artefiletiky lze poměrně dobře aplikovat ve výuce občanské nauky stejně tak jako výtvarné výchovy i dalších předmětů zaměřených na výchovu. Edukační metoda, kterou nabízím pedagogům k dosahování cílů ve výuce těchto předmětů je v praxi realizovatelná, předpokládá ovšem osobní nasazení jak pedagoga, tak i žáků. Je především na pedagogovi, aby žáky motivoval. Může jim prostřednictvím artefiletiky nabídnout cestu, jak více poznat sám sebe i svět. Proto je nezbytné, aby si sebereflektivní metody a techniky artefiletiky vyzkoušel sám na sobě, naučil se lépe rozumět svému prožívání a získané zkušenosti dokázal předávat. Pedagog pochopitelně není poradce v přísném slova smyslu vzhledem k jeho kompetencím, ani terapeut, který by měl nebo mohl vést žáky nad rámec edukačního procesu v rámci artefiletiky. Proto se také musí naučit osobní témata žáků, která mohou v rámci artefiletické hodiny nabýt na významu, posunout do roviny všeobecné lidské zkušenosti a takto s nimi pracovat. Musí mít povědomí o speciálních poradenských nebo terapeutických službách, poskytovaných v okolí jeho působiště, aby o nich mohl žákům v případě potřeby poskytnout informace.

 

 

3 víkendová setkání  –  2016

Termíny budou upřesněny do konce roku 2015.

pátek:   17.00 – 18.30, 19.00 – 20.30

sobota:   9.00 – 10.30, 11.00 -12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 18.00 – 19.30

neděle:   9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30

Počet účastníků

Minimálně osob, maximálně 16 osob

Místo konání

 

Praha

 

Cena (pronájem, lektorné, materiál):

 

7900,- Kč / 1 osoba

 

Přihlášky zasílejte na email:  petrunila@centrum.cz

Platby zasílejte laskavě na účet 167194724/0300 a do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno kvůli identifikaci platby! Tím Vaše přihláška nabude platnosti a místo Vám bude rezervováno. Další informace o začátku konání semináře obdržíte včas.

Cena výcviku zahrnuje

Odměnu pro lektorku, možnost využívání pronajímaných prostor včetně zázemí, pomůcky a potřebné vybavení – zajistí pořadatel.

Cena nezahrnuje dopravu, stravu a ubytování.

Zrušení účasti

Pokud se účastník rozhodne svoji účast během semináře zrušit, již zaplacená platba mu nebude vrácena.

 

 

Obdržení osvědčení o účasti  

                                                                              

Frekventanti obdrží osvědčení o účasti na semináři v  případě, že se zúčastní minimálně 87% výuky – 35,5 hodin.

 

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI A KREATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf

www.psychoterapeutka.eu