Kurz Access Foundation v Lublani (in Ljubljana)

Datum / čas
16/01/2020 - 19/01/2020
9.00 - 18.00

mapa není k dispozici
Access Temelji z Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf, CF psihologinja z 20-letno prakso z klienti, ki v svoje predavanja vključuje izkušnje z mnogimi klienti, ki jih je imela pred tem. Popolnoma presega to resničnost.
Umay ni le psihologinja, ki je na Karlovški univerzi v Pragi dobila dve magistrski stopnji, ampak je tudi prvi certificirani facilitator Access Consciousness® na Češkem.To bo njen 8. seminar Access Temeljev prvič v angleškem jeziku.
Seminar bo potekal v angleščini, priročnik bo na voljo za vas v slovenščini brezplačno, v kolikor bi želili priročnik prejeti v drugih jezikih, je za vsak priročnik doplačilo 25 eur.Na seminarju z Umayom boste dobili tisto, česar ne boste dobili nikjer drugje.Ste že opravili osnovni tečaj Access Bars® in zaznavate velike spremembe v svojem življenju? Bi radi kaj več od tega?
Ali ste Bars facilitator in bi radi podaljšali, obnovili licenco?

Ali želite izbrati napredne seminarje z ustanoviteljem Access Consciousness® Garyjem Douglasom ali dr. Dainom Heer in veste, da je seminar Temelji predpogoj?

Kaj pa, če je zdaj čas, da izberete sebe, da imate več opcij in možnosti, da živite ves svoj potencial?
Ste pripravljeni globoko počistiti vse svoje teme katere so povezane z odnosi, družino, otroki, zdravjem in obiljem ter denarjem, vsemi svojimi talenti, vsem svojim življenjem …?

Imate veliko vprašanj in nič jasnosti?

Se zavedate nečesa in ne veste, kaj bi storili glede tega?

Bi radi bolj prispevali k svojemu življenju, svojemu poslu in celotnemu Planetu?

Prav za vas so Access Temelji odlična izbira!

Jih boste izbrali? Je za vas njami?

Na tem seminarju so dobrodošla vsa vprašanja.

Na tem seminarju so dobrodošli vsi ljudje.

Otroci imajo ta seminar do 16. leta brezplačno, če se ga udeležijo skupaj z starši, kateri seminar tudi plačajo.
Najstniki od 16 do 17 let imajo seminar po polovični ceni. Polovična cena velja tudi za ponavljanje seminarja od katerega še ni minilo 12 mesecev od zadnjih Temeljev.

Access Temelji vam bodo pokazali, kako lahko z lahkoto, radostjo in veličastnostjo spremenite vse v svojem življenju.
Umay vam bo ponudila veliko orodij za sprostitev vseh omejitev na tem seminarju. Temelji so resnično temelji kot klet neomejenih možnosti za ustvarjanje vašega življenja, ki si ga želite.

Je to veselje? Je to obilje? Je to zdravje? So to srečna razmerja? Je to prijetno ustvarjanje? Kaj si želite?

Ste ga pripravljeni IZBRATI?
Ali ste pripravljeni SPREMENITI VSE?
JE ZDAJ ČAS?

Termini: 16. – 19.1.2020
Čas: od 9:30 do 19:00
Breg 20, 1000 Ljubljana, Slovenia

Prosimo vas, da pridete prvi dan ob 9. Uri, zaradi prijave.
Kje: Ljubljana Slovenija

Za več informacij pišite Maruši Potokar.

Predpogoj: Tečaj Access Bars®

Jezik: angleščina s prevodom v slovenščino

Cena: 29.000 CZK ali 1.100,00 EUR
50% cena velja tudi za ponavljanje seminarja od katerega še ni minilo 12 mesecev od zadnjih Temeljev, t.j. 550,00 EUR.

Prijava in vprašanja: marusapotokar@gmail.com ali Umay@centrum.cz

Veselim se vseh bitij, ki zavestno izbirajo.

Msgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf, CF, CFMW, SIYI, AHP, AFF, BPF, BF
www.psychoterapeutka.eu
#accessbarsclass #ljubljana #happyljubljana #lublan #acessbars #accesssvijest #umayyamunawolf #psychoterapeutkaeu #classaccessbars #slovenia #foundation #accessfoundation

ENGLISH:

Access Foundation with Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf, CF psychologist with 20 years praxis with clients which includes in her classes experiences with many clients she had before, goes totally beyond this reality.
Umay is not only psychologist who got two Master degrees at Charles University in Prague, but First Certified facilitator of Access Consciousness® in Czech republic.

This will be her 9. class Access Foundation First in English language.

Class will be in English, manual will be avaliable in Slovenian for you for free, if you want manual in other languages, there is extra charge 25 euos per each manual in other language.

In class with Umay you will get what you will not get anywhere else.

Have you passed Basic class Access Bars® and do you perceive big changes in your life? Do you wanna more of this?
Are you Bars Facilitator and would like to renew your licence?
Do you desire to choose advanced classes with the founder of Access consciousness® Gary Douglas or Dr. Dain Heer and you know that prereq. is Access Foundation class?

What if now is the time to choose yourself, have more options and choices to live your all potential?
Are you ready to deeply clear all your topics conected to relationships, family, children, health and abundance and money, all your talents, all your life…?
Do you have many questions and no clearity?
Are you aware of something and do not know what to do about it?
Do you wanna be more contributing to your life, your business, your closed ones and all Planet?

Right for you is Access Foundation great choice!
Will you choose it? Is it yami for you?

All questions are welcomed in this class.
All people are welcomed in this class.
Children have this class till 16 year old for free if they come with paying adult.
Teens from 16 to 17 years old have class for half price. Half price is for repeating the class till 12months from last class.

Access Foundation will show you the way how to change everything in your life with ease, joy and glory.

Umay will give you many tools to release all your limitations during this class. Foundation is really foundation as basement of unlimitless possibilities for creating your life which you desire.

Is it joy? Is it abundance? Is it health? Are these happy relationships? is it enjoyable creation? What do you desire?

Are you ready to CHOOSE IT?
Are you ready TO CHANGE IT ALL?

IS NOW THE TIME?

Dates: 16. – 19.1.2020
Time: 9:30 am till 7pm
Please come first day at 9am because of registration.

Where: Ljubljana Slovenia
For more information write to Marusa Potokar.

Prereq.: Basic class Access Bars®

Language: English with translation to Slovenian
Price: 29.000CZK or 1100 Euro – repeating price till 12 months from last class is 50% from price

Registration and question: Umay@centrum.cz
or write to Marusa Potokar.

I am looking forward all conscioussness choosing beings
Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf, CF, CFMW, SIYI, AHP, AFF, BPF, BF
www.psychoterapeutka.eu

#accessbarsclass #ljubljana #happyljubljana #lublan #acessbars #accessconsciousness #umayyamunawolf #psychoterapeutkaeu #classaccessbars #slovenia #foundation #accessfoundation